วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ใบงานการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ต้น

Name : ………………………………………………………….………… Class M. .../... No …………


ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.ต้น

A : ให้นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้องแล้ว เขียนคำตอบโดยใช้คำในวงเล็บเป็นแนวการตอบ

Example: do / the / often / How / laundry / you / do? (never)

Question: How often do you do the laundry?

Answer: I never do the laundry.

1. walk / Nick / does / How / often / school / to ? (always)

Question: ………………………………………………………………………………………………

Answer: ………………………………………………………………………………………………

2. play / piano / often / How / Kim / the / does ? (every day)

Question: ……………………………………………………………………………………………

Answer: ……………………………………………………………………………………………

3. make / their cell phones / How / friends / often / do / your / calls / from ? (often)

Question: ……………………………………………………………………………………………

Answer: ……………………………………………………………………………………………

4. How / room / your / clean / do / often / you ? (once a week)

Question: …………………………………………………………………………………………

Answer: …………………………………………………………………………………………B : ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดมาให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

busy       sleepy       surprised       spicy       bored

1. She wants to go to bed. She’s very ………………………………… .

2. I can’t go out on Friday. I’m …………………………………. .

3. I cleaned my room, and it’s very neat . My mother was ………………………………. .

4. I didn’t like the soup. It was too ………………………….. .

5. All my friends are away. I’m ………………………………. .C : ให้นักเรียนเติม could หรือ couldn’t และใช้คำในวงเล็บด้วย

1. Emily …………………………………..……. (make) a salad because there wasn’t any lettuce.

2. I ……………………………………………... (eat) the soup because it was too spicy.

3. She …………………………………..…… (buy) a new skirt because her mother gave her the money for it.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น